ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ Public Policy Summer School

นายชนะชล จันทร์โชติ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     ขอแสดงความยินดีกับนายชนะชล จันทร์โชติ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาในโครงการ Public Policy Summer School ระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2567 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดย Department of Social Sciences and Policy Studies, The Education University of Hong Kong ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์

Tags