423715928_937637724826921_8621218966348338740_n
ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคนเก่ง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (ภาคบรรยาย) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (CSTI-MJU)

ผลงาน: การรู้จำปางพระพุทธรูปจากภาพถ่าย (Buddha Postures Recognition from Images) และ ผลงาน: เครื่องมือติดป้ายอัจฉริยะ (Smart Labeling Tool) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567

434556935_936083991648961_461471710119124281_n
ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567

ผลงาน: การรู้จำปางพระพุทธรูปจากภาพถ่าย (Buddha Postures Recognition from Images) และ ผลงาน: เครื่องมือติดป้ายอัจฉริยะ (Smart Labeling Tool) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567

2024_03_01_15_37_41
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ Public Policy Summer School

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ ได้รับรางวัล Best Paper Award เรื่อง Hardware-in-the-Loop (HIL) Simulation of Single-phase Grid-tied Hybrid PV-Battery Inverter with Three-state Overvoltage Controller

2023_11_29_21_19_01
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์

Poster
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ ได้รับรางวัล Best Paper Award

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ ได้รับรางวัล Best Paper Award เรื่อง Hardware-in-the-Loop (HIL) Simulation of Single-phase Grid-tied Hybrid PV-Battery Inverter with Three-state Overvoltage Controller