วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า


พบกับคลิปเรื่องราวดีๆ ของนิสิต 3 คน 3 สไตล์ อาย ฟาง และ ราฮูล (Rahul) ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ทั้งบรรยากาศการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การสนับสนุนทั้งจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์และจากคณะฯ รวมถึงความประทับใจต่าง ๆ ในระหว่างเรียน, วิจัยและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร


Prepare to meet three graduate students with three styles, Eye, Fang, and Rahul, who are pursuing graduate degrees in Electrical Engineering at Naresuan University in Phitsanulok, Thailand. Their stories cover the atmosphere of studying and living on campus, the support from the Department of Electrical and Computer Engineering and the Engineering Faculty, as well as diverse impressions gained while studying, conducting research and living in Naresuan University.

EP1.

การเรียนในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สโรชา ดีวิจิตร (อาย) วิศวกรไฟฟ้าสาว ลูกหม้อจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะมาพูดถึงการเรียนในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเธอหวังนำเอาศาสตร์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสการทำงานในระดับที่สูงขึ้น

ชญากานต์ แซ่เซียว (ฟาง) จะมาพูดถึงการเรียนและการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเธอหวังนำทักษะการทำวิจัยไปต่อยอดการเป็นนักวิจัยและพัฒนาทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ซึ่งทางภาควิชาฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ สำหรับเพื่อทำการทดลองและวิจัย รวมถึงการให้คำแนะแนวและช่วยเหลือด้านวิชาการ/วิจัยที่เป็นประโยชน์จากคณาจารย์ประจำหลักสูตร

EP2.

การเรียนและการทำวิจัยในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สนใจเรียนกับเราที่นี่

EP3.

รามาซามี ราฮูล นิสิตจากต่างชาติ เล่าความประทับใจในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ


Ramasamy Rahul, student from India who has enrolled in a dual master’s degree program in Electrical Engineering at Hindustan University and Naresuan University. He shared his thoughts on his year of education and living at Naresuan University. The many facilities and services that are available to international students. Also advantages and opportunities gained by studying Naresuan University.