450371101_992550472668979_497482426728099458_n
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด อันดับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์

xtra_reward
ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบระดับภูมิภาค โครงการ Startup Thailand League ประจำปี 2567
423715928_937637724826921_8621218966348338740_n
ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคนเก่ง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (ภาคบรรยาย) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (CSTI-MJU)

ผลงาน: การรู้จำปางพระพุทธรูปจากภาพถ่าย (Buddha Postures Recognition from Images) และ ผลงาน: เครื่องมือติดป้ายอัจฉริยะ (Smart Labeling Tool) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567