High Expertise อาจารย์ประจำ เพียบพร้อมไปด้วยรางวัล ที่เป็นเครื่องการรันตีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่เปิดสอน
Academics เปิดสอน ทั้งหมด มี 7 หลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก
Laboratory & Instrument เครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมกับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร
Facilities สถานที่และสภาพแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

See all news
423715928_937637724826921_8621218966348338740_n
ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคนเก่ง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (ภาคบรรยาย) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (CSTI-MJU)
434556935_936083991648961_461471710119124281_n
ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567
434954832_745528441096477_9140736704435713878_n
ขอแสดงความยินดีกับทีม GATEWAY จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 6 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันโครงการ IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch (5MSPP) competition 2024
S__126591022_0
คณาจารย์ภาควิชาฯได้เข้ารับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
423715928_937637724826921_8621218966348338740_n
ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคนเก่ง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (ภาคบรรยาย) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (CSTI-MJU)
434556935_936083991648961_461471710119124281_n
ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567
2024_03_01_15_37_41
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ Public Policy Summer School
2023_11_29_21_19_01
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์
423715928_937637724826921_8621218966348338740_n
ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคนเก่ง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (ภาคบรรยาย) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (CSTI-MJU)
434556935_936083991648961_461471710119124281_n
ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567
434954832_745528441096477_9140736704435713878_n
ขอแสดงความยินดีกับทีม GATEWAY จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 6 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันโครงการ IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch (5MSPP) competition 2024
382147518_822844186306276_1909905463039596083_n
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไปดูงานระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบต่างๆ ยังสถานที่จริง

Achievement

สื่อประชาสัมพันธ์

See all multimedia

วิดิทัสน์

แนะนำหลักสูตร


เชิญชวนผู้สนใจ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไฟฟ้า มน.