2024_03_01_15_37_41
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ Public Policy Summer School

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ ได้รับรางวัล Best Paper Award เรื่อง Hardware-in-the-Loop (HIL) Simulation of Single-phase Grid-tied Hybrid PV-Battery Inverter with Three-state Overvoltage Controller