เทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำแสงและการทดสอบเบื้องต้น
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อ “เทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำแสงและการทดสอบเบื้องต้น”

เนื้อหาครอบคลุมเส้นใยนำแสง, พารามิเตอร์สำคัญของเส้นใยนำแสง, ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง, มาตรฐานการใช้งานเส้นใยนำแสง
,เครื่องมือทดสอบทางแสงเบื้องต้น