ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ ตัวแทนนิสิต ม.นเรศวร คว้าทุนสนับสนุน 100,000 บาท โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น

    🙌🏻 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 🙌🏻
ขอแสดงความยินดี กับ “ทีม X-RAIL” 🎉
ตัวแทนนิสิต ม.นเรศวร คว้าทุนสนับสนุน 100,000 บาท❗️💸
►โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) “Ideation Incentive Program”(IDEA)◀
⭐️ผลงาน: ราวกั้นเตียงช่วยเอกซเรย์⭐️
สมาชิกในทีม👇🏻🎉
นายสิทธิชัย เกตุขาว
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์✅วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายณัฐพงศ์ ปานอินทร์
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์✅วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
➤ นายนนทพัทธ์ มีจู
นิสิตคณะสหเวชศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา👇🏻
ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
➤ ดร.บริพัฒน์ กัดมั่น
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
➤ รศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดี ๆ กับน้อง ๆ ค่ะ ❤️