คณาจารย์ภาควิชาฯได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการและนำเสนอในงาน Training for Trainers Workshop Thailand


วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

  • ดร. พิสุทธิ์ อภิชยกุล
  • ผศ.ดร. อัครพันธ์ วงค์กังแห
  • ผศ.ดร. ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
  • ดร. จิรวดี ผลประเสริฐ

     ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการและนำเสนอในงาน “Training for Trainers Workshop: Thailand” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ MESfiA สนับสนุนโดย ERASMUS+ ณ Asian Institute of Technology (AIT)