คณาจารย์ภาควิชาฯ สนทนากับผู้แทนบริษัทเกี่ยวกับครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการระบบสื่อสัญญาณและโครงข่ายโทรคมนาคม

คณาจารย์ภาควิชาฯ สนทนากับผู้แทนบริษัทเกี่ยวกับครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการระบบสื่อสัญญาณและโครงข่ายโทรคมนาคม