สัมมนา เรื่องการวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า Power quality analysis

โครงการสัมนาหรือการอบรม ถือเป็นการเปิดโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นอกห้องเรียน และเป็นแนวทางเสริมสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ

     เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:00 – 15:00 น. ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมสัมมนา ในหัวข้อ “การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า Power quality analysis” ณ ห้อง EN617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในกิจกรรมได้รับความสนใจจากนิสิตในสาขาเป็นจำนวนมาก

Tags