คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

กิจกรรมการเรียนรู้โครงการ (Project Approach) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเพื่อต่อยอดความรู้ในห้องเรียน ในกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้โครงการ (Project Approach) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเพื่อต่อยอดความรู้ในห้องเรียน ในกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

Tags