ตัวแทนคณาจารย์ภาควิชา ฯ รับมอบครุภัณฑ์ ภายในห้องปฏิบัติการระบบสายสัญญาณและโครงข่ายโทรคมนาคม ฯ

ตัวแทนคณาจารย์ภาควิชา ฯ รับมอบครุภัณฑ์ ภายในห้องปฏิบัติ EE514

รศ. ดร.สุชาติ  แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมในโครงการ LINK CAMPUS CABLING & NETWORKING ซึ่งบริษัท Interlink ได้จัดให้มีการอบรมแบบ onsite ขึ้น ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมในโครงการ LINK CAMPUS CABLING & NETWORKING ซึ่งบริษัท Interlink ได้จัดให้มีการอบรมแบบ onsite ขึ้น ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐาน ในระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตในบ้านพักอาศัย ทั้งสาย LAN สาย Fiber Optic รวมถึงอุปกรณ์ กระจายสัญญาณแบบไรัสาย ตลอดจนทักษะภาคปฏิบัติในการเชื่อมต่อสายสัญญาณเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมประมาณ 35 ท่าน ในการนี้ บริษัท Interlink  ได้มอบครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบสื่อสัญญาณและโครงข่ายโทรคมนาคม  จำนวน 1 ชุด ให้กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของนิสิต  พร้อมนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการฯ ดังกล่าว นอกจากการฝึกอบรม บริษัท Interlink ได้จัด workshop ให้กับครูช่างและคณาจารย์  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  29-30 มีนาคม 2565 ณ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Tags