คณาจารย์ภาควิชาฯได้เข้ารับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า


วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

    ผศ.ดร. ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ และ ผศ.ดร. จิรวดี ผลประเสริฐ คณาจารย์ภาควิชาฯได้เข้ารับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวงจรแปลงผันกำลังสำหรับการใช้งานในสมาร์ตกริดและรถยนต์ไฟฟ้า โดยการอบรมนี้ใช้ตัวควบคุมด้วยสมองกลฝังตัวและการจำลองสถานการณ์ด้วย Hardware-in-the-loop simulator ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการบรรยายหัวข้อดังต่อไปนี้

  • เทคโนโลยีสมาร์ตกริดที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนสูง (Smart grid technology with high penetration of renewable energy) โดย ผศ.ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ
  • บทบาทของระบบเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Roles of battery energy storage system on power system stability) โดย ผศ.ดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์