โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.สมมาตร แสงเงิน และดร.ต้าย บัณฑิศักดิ์ ได้พาคณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นอกห้องเรียน และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร

   เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปองพันธ์ โอทกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะครู นักเรียนและแนะนำคณะฯ

ในกิจกรรมดังกล่าวมีการแนะนำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย ผศ.ดร.สมมาตร แสงเงิน และดร.ต้าย บัณฑิศักดิ์ พร้อมกับการนำแนะสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์

จากนั้นอาจารย์ประจำสาขา ได้พาคณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจ โดยนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ นอกห้องเรียน และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร

Tags