ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์