ถ่ายรูปรวมกันก่อนการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฏี

ถ่ายรูปรวมกันก่อนการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฏี