รับมอบครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการระบบสื่อสัญญาณและโครงข่ายโทรคมนาคมจากตัวแทนบริษัท Interlink

รับมอบครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการระบบสื่อสัญญาณและโครงข่ายโทรคมนาคมจากตัวแทนบริษัท Interlink