รับมอบครุภัณฑ์จากตัวแทนบริษัท Interlink

รับมอบครุภัณฑ์จากตัวแทนบริษัท Interlink