รางวัลนำเสนอผลงานดีเด่นแบบบรรยาย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รางวัลนำเสนอผลงานดีเด่นแบบบรรยาย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์