รางวัลระดับดีเยี่ยม (ภาคบรรยาย) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (CSTI-MJU)

รางวัลระดับดีเยี่ยม (ภาคบรรยาย) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (CSTI-MJU)