ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังงานเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมและทักษะสำหรับการประกอบอาชีพทางวิศวกรรม

เสวนา เรื่อง . . . .
“การเตรียมความพร้อมและทักษะสำหรับการประกอบอาชีพทางวิศวกรรม”

🧸 📥 ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่อง

“การเตรียมความพร้อมและทักษะสำหรับการประกอบอาชีพทางวิศวกรรม”

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
🌸 วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567
⌚️ เวลา 9.00 – 12.00 น.
🏨 ณ ห้อง EN 617 ชั้น 6
อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยากร
1.ดร. ครรชิต งามแสนโรจน์ กรรมการบริหาร สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย)

2. ดร. วโรดม คำแผ่นชัย CEO and Co-Founder บริษัท AltoTech Global

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

4. คุณจักรดาว ประทุมชาติ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต6 ส่วนปฏิบัติระบบท่อเขต 6 ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภาค2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย        ดร.ต้าย  บัณฑิศักดิ์ และ ผศ.ดร.จิรวดี  ผลประเสริฐ


รายละเอียด และการเข้าร่วมอบรม สามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่

Tags