ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบระดับภูมิภาค โครงการ Startup Thailand League ประจำปี 2567

    ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 สมาชิกทีม XTRA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันคัดเลือกนิสิต (Pitching) ระดับมหาวิทยาลัย จากผลงานเรื่อง X-RAIL ราวกั้นเตียงช่วยเอกซเรย์ 🥰
กิจกรรมการแข่งขันแนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 “พลิกฝัน ปั้นธุรกิจ ด้วยแนวคิดที่แตกต่าง”นั้น 🥈🎖 จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาตัวแทนทีมนิสิตจาก ม.นเรศวร เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขัน แนวคิดธุรกิจสตาร์ทอัพ ในระดับภูมิภาค และต่อยอดธุรกิจในฝันให้เป็นจริง

    การแข่งขันครั้งนี้เป็นการร่วมงานกันระหว่างนิสิตและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์  โดยส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้ชื่อว่า XTRA

สมาชิกประกอบไปด้วย 👑
✅ นายสิทธิชัย เกตุขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
✅ นายณัฐพงศ์ ปานอินทร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
✅ นายนนทพัทธ์ มีจู (หัวหน้าทีม) นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์
✅ นายจินตภพ สว่างวงค์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์✅ นางสาวจณิสตา ศรีทอง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่
✅ ดร. เศรษฐา ตั้งค้าวานิช อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
✅ ดร.บริพัฒน์ กัดมั่น อาจารย์ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์
✅ รศ.ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง อาจารย์ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์

 

ทางภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดี ๆ กับน้อง ๆ ค่ะ ❤️

ผลงานเรื่อง X-RAILราวกั้นเตียงช่วยเอกซเรย์

Tags