คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง ก้าวแรกสู่โลกของหุ่นยนต์

กิจกรรมการเรียนรู้โครงการ (Project Approach) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเพื่อต่อยอดความรู้ในห้องเรียน ในกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์

     วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้โครงการ (Project Approach) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเพื่อต่อยอดความรู้ในห้องเรียน ในกิจกรรมหัวข้อ ก้าวแรกในโลกของหุ่นยนต์

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมครูช่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ให้การดูแล และต้อนรับในการเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้

Tags