News list
450063259_993294449261248_2215513462564348761_n
ทีมนิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ ตัวแทนนิสิต ม.นเรศวร คว้าทุนสนับสนุน 100,000 บาท โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น
450477760_993125585944801_4393949001568871048_n
ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2022
450571474_993155099275183_4797495552665649734_n
ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังงานเสวนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมและทักษะสำหรับการประกอบอาชีพทางวิศวกรรม
450366354_992536076003752_1793287875553668664_n
เปิดรับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการอบรม การพัฒนาเกมด้วยภาษาไพธอน
450371101_992550472668979_497482426728099458_n
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับงบประมาณด้านการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด อันดับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง ก้าวแรกสู่โลกของหุ่นยนต์

Archive

Subscribe
to our newsletter
13
Nobel laureates
bachelor’s recipients were employed
12
MacArthur fellows
bachelor’s recipients were employed
113
NCAA titles
bachelor’s recipients were employed
250
Olympic medals
bachelor’s recipients were employed
Apply for Admission or some other Call to Action