ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC27001:2022

การบรรยายในหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน iso/iec27001:2022”
โดย คุณอภิพงศ์ ปิงยศ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จํากัด

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญชวน นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ . . .
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน iso/iec27001:2022
โดย คุณอภิพงศ์ ปิงยศ 🧑🌟
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จํากัด
💜 วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567
⌚️ เวลา 9.00 – 16.00 น.
🏨 ณ ห้อง EE 606 ชั้น 6
อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร