นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไปดูงานระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบต่างๆ ยังสถานที่จริง

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ทางภาควิชาฯ โดย ผศ. ดร. ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไปดูงานระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบต่างๆที่ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี (SGtech) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ซึ่งประกอบด้วย

  • Flow Battery
  • Li-ion battery
  • LiFePO4 battery
  • Solar parabolic collector
  • รวมถึงการประกอบและทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบกักเก็บพลังงาน

 โดยการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 303520 Energy storage และ 303529 Modern Green Energy for Electrical Engineering ในระดับบัณฑิตศึกษา

Tags