ขอแสดงความยินดี กับ นิสิตคนเก่ง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (ภาคบรรยาย) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (CSTI-MJU)

รางวัลระดับดีเยี่ยม (ภาคบรรยาย) 🏆❤️
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (CSTI-MJU)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับ…. 🎉🎉🎉
นิสิตและอาจารย์ 😊

💻🖱 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับ ▶️ รางวัลระดับดีเยี่ยม (ภาคบรรยาย) 🏆❤️
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 (CSTI-MJU)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มีรายนามดังนี้
🟠 63360682 นางสาวขวัญเรขา อเนกสุข
🟠 63367131 นายสุริยกมล กาโร
🟠 63367230 นายหัฏฐกร สงค์จันทร์

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ
✅ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เดชะศิลารักษ์