ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ ได้รับรางวัล Best Paper Award

รางวัล Best Paper Award 🎉🎉 เรื่อง
“Hardware-in-the-Loop (HIL) Simulation of Single-phase Grid-tied Hybrid PV-Battery Inverter with Three-state Overvoltage Controller”

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดี กับ
☑️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์
ได้รับรางวัล Best Paper Award 🎉🎉
เรื่อง
“Hardware-in-the-Loop (HIL) Simulation of Single-phase Grid-tied Hybrid PV-Battery Inverter with Three-state Overvoltage Controller”
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 2023 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2023)
📌 On October 18 – 20, 2023 at HuaHin, THAILAND
Presented By
• Piyadanai Pachanapan
• Chayakarn Saetiew
• Tanakorn Kaewchum
• Suparak Srita
• Sakda Somkun

Tags