เกี่ยวกับ SDC

     ห้องส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกล หรือ Support and Development Center (SDC) นั้นถูกสร้างและจัดตั้งด้วยงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก EU ภายใต้โครงการ TEAL2.0 ที่มุ่งหวังที่พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนให้สามารถใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะสมในการส่งเสริมการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมความพร้อมให้อาจารย์ผู้สอนด้วยการเปิดการอบรมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือโสตถนุปกรณ์ภายในห้อง SDC, ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัย พร้อมกับการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มในการขยายโอกาสการศึกษา
  • พัฒนาและจัดทำหลักสูตรสำหรับแพลตฟอร์มของโครงการ TEAL2.0 และใช้เป็นสถานที่สำหรับทำงานร่วมกันสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและสื่อมีเดียในการเรียนการสอน
  • พัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายในระดับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อใช้สำหรับการเรียนในภาคปฏิบัติการแบบเสมือน

อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก EU

  • กระดานอัจฉริยะแบบสัมผัสหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว
  • โทรทัศน์ แอล อี ดี  ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
  • กล้องบันทึกวีดิโอระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
  • ชุดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์

สถานที่

     ห้อง EE420 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เวลาทำการ

     8.30 – 16.30 ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

บุคลากรสายวิชาการ

ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล
ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล
อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์
อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์
รองศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์
อาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม
อาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม

บุคลากรสายสนับสนุน

กันตินันท์ มากมี
กันตินันท์ มากมี
มัทรียา ราชบัวศรี
มัทรียา ราชบัวศรี
ปวันรัตน์ มั่นนุช
ปวันรัตน์ มั่นนุช
No. หัวข้อกิจกรรม Host University วันที่ รายงานสรุป
1 พิธีเปิดห้องส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกล (Support and Development Centre Room) Faculty of Engineering, NU 11 ก.ค. 2565 Download Report

ข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อ

ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี , มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : teal2@nu.ac.th,phisuta@nu.ac.th