ประวัติความเป็นมา

เปิดทำการสอน ในศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มามากกว่า 20 ปี

    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีเป้าประสงค์ (Objective) เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน

    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ถือเป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีการจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 7 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2537 และในปี พ.ศ.2540 ได้มีการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ขึ้น นั่นถือเป็นก้าวแรก และก้าวที่สำคัญ ในการเปิดให้บริการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้กับนิสิต นักศึกษา ซึ่งถือเป็นประชากรของประเทศ อนาคตจะสามารถมีความรู้และทักษะเพื่อใช้ขับเคลื่อนเศษฐกิจ และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย ให้กับประเทศชาติ

ปี พ.ศ.2540  นั่นถือเป็นก้าวแรก และก้าวที่สำคัญ ในการเปิดให้บริการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้กับนิสิต นักศึกษา ซึ่งถือเป็นประชากรของประเทศ อนาคตจะสามารถมีความรู้และทักษะเพื่อใช้ขับเคลื่อนเศษฐกิจ และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย ให้กับประเทศชาติ

อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
เรียงไทม์ไลน์ ของภาควิชาฯ