การบริหาร

วิชาการเด่น เฟ้นศักยภาพนิสิต ผลิตตำรา เดินหน้าเทคโนโลยี

ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห

หัวหน้าภาควิชาฯ

ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล

รองหัวหน้าภาควิชาฯ