การบริหาร

วิชาการเด่น เฟ้นศักยภาพนิสิต ผลิตตำรา เดินหน้าเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาฯ
ดร.เศรษฐา ตั้งค้าวานิช
รองหัวหน้าภาควิชาฯ