เกี่ยวกับเรา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นโดยกำหนดไว้เป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 7 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2537 พร้อมกับการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ได้มีการจัดตั้งภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และปี พ.ศ.2540 ได้มีการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ขึ้น

ปรัชญา (Philosophy)

     ผลิตวิศวกรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย เป็นผู้นำทางเทคโนโลยี มีคุณธรรม และจริยธรรมนำความรู้ไปประยุกต์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม

เป้าประสงค์ (Objective)
  1. เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
  2. เพื่อขยายการศึกษาคอมพิวเตอร์ในระดับบัณฑิตศึกษา
  3. เพื่อทำการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  4. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
ปณิธาน (Aspiration)

     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในด้านวิชาการ การวิจัยศิลปวัฒนธรรม การให้บริการชุมชนและสังคม โดยมีการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกภาควิชาฯ โดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

Gallery
หน่วยวิจัย (Research Unit)
  1. หน่วยวิจัยด้านการวิเคราะห์และพัฒนาระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
  2. หน่วยวิจัยด้านวิศวกรรมระบบและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
  3. หน่วยวิจัยด้านระบบสมองกลฝังตัวและอุปกรณ์อัจฉริยะ
  4. หน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์และการโต้ตอบกับมนุษย์
  5. หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านแมคคาทรอนิกส์และอุตสาหกรรม