หลักสูตร
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณทิตศึกษา รายละเอียดดังนี้

The Biology major can serve as a stepping-stone for a wide variety of career opportunities, such as medical, dental, or veterinary school, or for a graduate program in the biological and applied sciences. It can also serve as a valuable and satisfying focus of a liberal arts education for those not planning careers in science-related fields. Throughout these pages, students will find information from courses, how to declare the major and complete requirements to resources on campus for career services, advising, and research opportunities:

placeholder

Our peer and staff advisors would love to answer your questions about the major.

placeholder

Follow these simple steps to declare a major in Biology.

placeholder

There are 3 ways to complete the Biology major. See which one is right for you.

placeholder

The honors program allows students to complete a substantial piece.

placeholder

Learn more about opportunities to get involved in research, both in the Biology department.

placeholder

For students with an interest in the field but not enough time to complete the major, a minor.

placeholder

Students are invited to undertake a year-long capstone experience in lieu.

placeholder

Yes, you can spend a quarter off campus & graduate in 4 years.

placeholder

Learn how to transfer your courses for credit toward the Biology major.

placeholder

Your one-stop shop for Biology forms!